Radio Tirana nё gjuhё tё huaj transmeton çdo ditё, nё shtatё gjuhё: anglisht, frёngjisht, greqisht, gjermanisht, italisht, serbisht dhe turqisht.


Recommended stations

Tags

Contact

Country
Albania | Shqipëria


Listen to RTI - Radio Tirana Internacional on your device!
Get it on Google Play
Get it on App Store