IRIB Radio Iran

IRIB Radio Iran

0 Follower 738 Views

Due to the latest updates, you can no longer listen to this radio with your browser. Please click the icon below to continue listening with the supporting player!

رادیو ایران فراگیرترین رادیو وصدای ملی کشورمان است که از موجهایFM و AM پخش می شود و در دورترین نقاط کشور شنونده دارد. رادیو ایران درکنار شبکه های متعدد رادیویی، قدیمی ترین رادیوی کشور است و عمر برخی از برنامه های آن به نیم قرن می رسد. خاطره انگیزترین برنامه های رادیو ، از رادیو ایران به گوش مردم ایران رسیده است و خاطره جمعی قوم ایرانی سرشار از نغمه هایی است که این جعبه ی جادویی خلق کرده است . رادیو ایران ، سعی کرده همراه با تحولات جامعه پیش رود و در کنار برنامه های قدیمی برنامه های جدید خود را به مخاطبان عرضه کند و برنامه های قدیم را نیز با ساختار و فرم امروزین بپردازد. سال سال۱۳۹۴ شعار تازه ای برای رادیو ایران برگزیده شد ، شعاری که بر دو عنصر اصلی تکیه دارد : نخست وجه ایرانی بودن و دوم وجه شنیداری بودن رادیو .
Listen to IRIB Radio Iran on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store

Download the free app

Listen to 100,000+ live radio stations around the World, on-demand content like podcasts & etc anywhere you go it is with you.

Get it on Google Play Get it on App Store