IRIB Radio Iran

IRIB Radio Iran

0 Follower 209 Views
رادیو ایران فراگیرترین رادیو وصدای ملی کشورمان است که از موجهایFM و AM پخش می شود و در دورترین نقاط کشور شنونده دارد. رادیو ایران درکنار شبکه های متعدد رادیویی، قدیمی ترین رادیوی کشور است و عمر برخی از برنامه های آن به نیم قرن می رسد. خاطره انگیزترین برنامه های رادیو ، از رادیو ایران به گوش مردم ایران رسیده است و خاطره جمعی قوم ایرانی سرشار از نغمه هایی است که این جعبه ی جادویی خلق کرده است . رادیو ایران ، سعی کرده همراه با تحولات جامعه پیش رود و در کنار برنامه های قدیمی برنامه های جدید خود را به مخاطبان عرضه کند و برنامه های قدیم را نیز با ساختار و فرم امروزین بپردازد. سال سال۱۳۹۴ شعار تازه ای برای رادیو ایران برگزیده شد ، شعاری که بر دو عنصر اصلی تکیه دارد : نخست وجه ایرانی بودن و دوم وجه شنیداری بودن رادیو .
Listen to IRIB Radio Iran on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store

Download the free app

Listen to 100,000+ live radio stations around the World, on-demand content like podcasts & etc anywhere you go it is with you.

Get it on Google Play Get it on App Store