IRIB Radio Namayesh

IRIB Radio Namayesh

0 Follower 223 Views
شبکه رادیویی نمایش : پرنیان تخیل و تفکر نمايش به عنوان نکوترين ساختار راديويي اولين بار در خرداد ۱۳۲۱ در فهرست برنامه هاي راديويي گنجانده شد . سيد عليخان نصر، اولين کسي بود که نمايش را به راديو آورد ، به اين صورت که نمايش هاي اجرا شده در تهران را به همراه عده اي ازبازيگران و با کمي تغییر به استوديو پخش زنده ی راديو مي آورد و آن ها را اجرا مي کرد.
Listen to IRIB Radio Namayesh on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store

Download the free app

Listen to 100,000+ live radio stations around the World, on-demand content like podcasts & etc anywhere you go it is with you.

Get it on Google Play Get it on App Store